Stevelt Jagtlaug

jagt Konsortiet med bæredygtig jagt

Stevelt Jagtlaug

Stevelt-Jagtlaug blev etableret i 2005. Etableringen skete efter at godt 70 ha agerjord blev solgt fra Stegholdt, det samlede jagtareal til højeste daglige vandstandslinie er ca. 90 ha. Opstarten og de første 2 år var der 10 medlemmer af lauget. Senere er medlemstallet blevet øget til at tælle 13 medlemmer.

Reviret som lauget råder over er beliggende på sydsiden af Haderslev fjord den yderste pynt ved indsejlingen til fjorden, ca. halvdelen af arealet strækker sig langs fjorden i nord, grænser op til Stevelt skov i syd og vest. Den anden halvdel er beliggende på sydsiden af skoven, strækker sig fra Steveltvej (ved skoven) til korsvej i nord.

Reviret består primært af agerjord, med tilhørende hegn. Langs fjorden veksler det fra sivbevoksning, tæt krat og strandeng. Et bud på at ca. 15 % af det fulde areal består af hegn, skov og krat samt u dyrket remise. Ud over de tillejede arealer benyttes skovarealerne tilhørende Ravnsgaard i jagtlaugets Rici, på klapjagterne.

Lejemålet er aftalt til at løbe 5 år af gangen. Der afholdes 4 årlige klapjagter, på hver jagt har det enkelte medlem ret til at byde en gæst. Datoer for disse fastsættes på det årlige evalueringsmøde, som afholdes i løbet af 1. kvartal. På mødet aftales der ligeledes hvorledes opstarten af bukkejagten d. 16. maj skal afvikles, Vi har 5 skydestiger fordelt på reviret, fordelingen af disse samt aftaler om de resterende bukkeposter uddeles ved simpel lodtrækning. Har man året i forvejen nedlagt buk har man efterfølgende år karantæne i første uge af efterfølgende bukkejagt. Der er aftalt lokal kvote for hele Stevelt området, max 5 bukke pr. år. Når man har nedlagt buk gives besked til aftalte kontaktperson. Udlejer af Arealerne forbeholder sig ret til at vide hvem medlemmerne af lauget er.

Stevelt-jagtlaug udvidede reviret i 2010 ved at tilleje ca. 70 ha primær agerjord og strandeng, beliggende i Sdr. Vilstrup samt ved Slivsøen. Udvidelsen af arealet gjorde at medlemsskaren blev udvidet med 2 medlemmer til i alt 15. På arealet må der skydes 2 stykker Råvildt årligt.

Det samlede revir besidder et meget bredt udsnit af de jagtbare vildtarter som den danske fauna tilbyder, dog med undtagelse af kronvildt.

Ved jagterne er der udgangspunkt fra Ravnsgaard i Stevelt, hvor der er etableret en jagtstue, som huser jagtdeltagerne ved morgenkaffe, madpakkespisning og hygge efter jagterne. Der afholdes et årligt arrangement som vi kalder festjagten, som består af fællesspisning, jagtlotteri og hygge.

Jagtetikken vægtes højt i Stevelt-Jagtlaug, jagterne afholdes altid med hornblæsning, ved parole, frokost og vildtparade.